ДАТКУН Лілія Миколаївна - головний спеціаліст з питань соціального захисту населення Ладанської селищної ради

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань соціального захисту населення

Ладанської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення Ладанської селищної ради є посадовою особою місцевого самоврядування на яку поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.2. Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення (далі – головний спеціаліст) забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів i розпоряджень Президента України, декретiв, постанов i розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики, інших центральних органiв виконавчої влади, розпоряджень обласної i районної державних адмiнiстрацiй, наказiв обласного та районного управлiння працi та соціального захисту населення, рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та інструкцією з ведення діловодства в селищній раді.

1.2. Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою чинним законодавством.

1.3. Головний спеціаліст підпорядковується селищному голові, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Ладанської селищної ради.

1.4. Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань та обов’язків є самостійною посадовою особою селищної ради.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

2.1. Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення відповідно до покладених на нього завдань та обов’язків:

-  несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

- приймає участь у сесіях селищної ради та засіданнях виконавчого комітету;

- планує свою роботу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи та забезпечує організацію їх виконання;

- представляє інтереси селищної ради в органах виконавчої влади, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

- забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до її компетенції;

- здійснює контроль та приймає участь у складані соціального паспорта громади, здійснює контроль за складанням даних паспортів в населених пунктах територіальної громади;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень головного спеціаліста;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста, вживає відповідні заходи до усунення причин, які викликають скарги;

- організовує підготовку проектів розпоряджень селищного голови стосовно діяльності у сфері соціального захисту населення;

-  надає консультації щодо вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян;

- розробляє та організовує виконання комплексних програм і заходів, щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сприяє в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання;

- проводить моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг населенню громади. Узагальнює отриману інформацію, проводить роботу щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб громади. Готує звіти до організацій вищого рівня;

- забезпечує виконання вимог постанови КМУ від 26.05.2021 № 615, яка визначає Порядок та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Веде банк даних на малозабезпечених громадян і пільгової категорії населення;

- складає соціальний паспорт громади, здійснює контроль за складанням даних паспортів в населених пунктах  територіальної громади;

- аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає селищному голові пропозиції  з цих питань;

- приймає участь у розробці місцевих програм щодо надання допомоги одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, іншим соціально незахищеним верствам населення;

- розглядає у встановлені строки звернення громадян і готує на них відповіді;

- проводить обстеження умов проживання малозабезпечених верств населення і готує документи для призначення субсидій та допомог;

- сприяє у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів, дітей – інвалідів та дітей, які не мають батьків або залишилися без їх піклування;

- організаційно забезпечує роботу комісії по обстеженню матеріально-побутових умов проживання при виконавчого комітету селищної ради;

- забезпечує підготовку і проведення на території об’єднаної територіальної громади благодійних акцій “Милосердя»;

- співпрацює з радою ветеранів, територіальним центром, товариством Червоного Хреста, товариством інвалідів з метою удосконалення роботи по соціальному захисту населення;

- виконує інші доручення селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету селищної ради.

2.2. Головний спеціаліст виконує обов’язки по безпосередньому опрацюванню заяв та документів, які подані заявниками і готує за результатами їх розгляду відповідні звіти.

2.3. Здійснює інші повноваження, покладені на головного спеціаліста, відповідно до чинного законодавства:

– організація та ведення діловодства;

– відповідальна за адміністрування та наповнення інформацією розділів на офіційному сайті селищної ради;

– координує питання проведення масово–роз’яснювальної роботи серед населення з питань їх соціального захисту.

2.4. Володіє персональною комп’ютерною технікою.

3. ПРАВА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

3.1. Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення має право:

- за дорученням керівництва представляти селищну раду, з питань соціального захисту населення в інших управлінських структурах з питань, що належать до його повноважень;

- у встановленому порядку готувати запити та отримувати від державних органів влади та органів самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються безпосередньої діяльності, та належать до його компетенції;

- вести особистий прийом громадян з питань соціального захисту та надати методичну допомогу;

- вносити на розгляд селищного голови пропозиції, щодо вдосконалення роботи з питань, що входять до його компетенції;

- залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності головного спеціаліста з питань соціального захисту населення та вживати заходів щодо  своєчасного  розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

- забезпечувати в межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності головного спеціаліста  з питань соціального захисту населення, вживає  необхідних заходів щодо їх поліпшення;

- вживати заходи щодо вдосконалення співпраці головного спеціаліста з іншими структурними підрозділами;

- скликати в установленому порядку наради, семінари, «Круглі столи» з питань, віднесених до компетенції головного спеціаліста;

- на повагу власної гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з  боку керівництва, співробітників і громадян, а також на безпечні, здорові і належні умови праці;

- захищати свої законні права та інтереси у органах державної влади та у судовому порядку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення Ладанської селищної ради несе відповідальність за:

- неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань;

- якість, повноту та достовірність розроблених документів, складеної та наданої інформації;

- бездіяльність або не використання наданих йому прав, порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб Ладанської селищної ради та її виконавчих органів, обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Кодексу Законів про працю України та вимог цієї Інструкції;

- розголошення конфіденційної та службової інформації;

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.

    1.  У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків головного спеціаліста  може бути притягнутий до відповідальності згідно чинного  законодавства.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Головний спеціаліст повинен знати:

- Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;

- інструкцію з діловодства Ладанської селищної ради;

- практику застосування чинного законодавства з питань віднесених до компетенції соціального захисту населення;

-основи права, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету;

- основні принципи роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобах;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила поведінки посадової особи місцевого самоврядування;

- досконало державну мову.

5.2. Головний спеціаліст повинен мати  наступні уміння та навички:

- орієнтації на досягненні результатів;

- прийняття рішень та відповідальності;

- ефективної комунікації;

-  планування;

- проведення переговорів;

- стресостійкості;

- управління конфліктами.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Головний спеціаліст з питань соціального захисту населення Ладанської селищної ради повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, стаж служби в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років або в інших підприємствах, установах та організаціях не менше 3-х років;

6.2. Володіти вмінням працювати з оргтехнікою, у межах необхідних для виконання своїх посадових обов’язків.

6.3. Вільно володіти державною мовою.

6.4. В своїй діяльності керуватись вимогами законодавства України з питань, що відносяться до компетенції відділу та служби в органах місцевого самоврядування.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

7.1. Під час реалізації повноважень головний спеціаліст з питань соціального захисту населення Ладанської селищної ради взаємодіє з: постійними комісіями селищної ради, апаратом селищної ради та її виконавчого комітету, структурними підрозділами селищної ради, установами та організаціями громади, відповідними підрозділами органів державної влади, засобами масової інформації, громадськими організаціями, осередками політичних партій, іншими об’єднаннями громадян, громадянами.

7.2. На час відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує посадова особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.