Селищний голова відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є головною посадовою особою територіальної громади, очолює виконавчий комітет ради, формує і здійснює керівництво ними, забезпечує виконання покладених на селищну раду та виконавчі органи ради завдань і здійснення радою та виконавчими органами ради повноважень.

  Забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів місцевого самоврядування  на території Ладанської територіальної громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів місцевого самоврядування.

 Організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу селищної ради та її виконавчого комітету.

  Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури селищної ради та виконавчих органів ради, їх штатів.

  Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

  Вносить пропозиції на затвердження радою на посади заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

  Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради.

  Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях сесій ради.

Здійснює керівництво апаратом ради, виконавчими органами селищної ради.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади.

  Вносить на розгляд ради пропозиції щодо заснування засобів масової інформації селищної ради, призначення і звільнення їх керівників.

  Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

  Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про їх виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

  Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету.

  Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

  Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

Веде особистий прийом громадян.

Селищному голові  забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені до відання її виконавчих органів.

Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 Користується іншими правами, які передбачені законодавством.

 

Здійснює безпосереднє керівництво та контролює діяльність:

  • заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря селищної ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;
  • фінансового відділу;
  • відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення;
  • радників селищного голови.

 

Координує та сприяє діяльності:

  • правоохоронних органів та радників громади;
  • підприємств та організацій, розташованих на території  громади;
  • Ладанської селищної ради та благоустрою громади.

 Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, які  очолює.