Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету організує підготовку питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, та забезпечує оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету.

Організує підготовку засідань виконавчого комітету.

Забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету до виконавців, а також їх оприлюднення у визначеному законом порядку.

Організує здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету.

Вирішує за розпорядженням, дорученням селищного голови, рішенням виконавчого комітету інші питання, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради.

Забезпечує планування проходження служби службовцями місцевого самоврядування, планове заміщення посад службовців місцевого самоврядування підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює їх просування по службі.

Забезпечує організацію підготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування.

Забезпечує здійснення контролю за дотриманням службової дисципліни службовцями місцевого самоврядування.

Розглядає скарги на дії або бездіяльність службовців місцевого самоврядування.

Забезпечує створення належних умов служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

Здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Повертає зацікавленим організаціям проекти рішень, розпоряджень та інших документів, що підготовлені з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

Забезпечує своєчасне оприлюднення рішень виконавчого комітету.

Забезпечує організаційно-технічне обслуговування сесій селищної ради, засідань виконавчого комітету.

Здійснює вчинення нотаріальних справ передбачених частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат».

Забезпечує реалізацію повноважень у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, повноважень у сфері соціального захисту населення, роботи з дітьми, молоддю і сім’ями.

Організовує виконання Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради з цих питань.

 Розробляє прогнози розвитку мережі закладів освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту відповідно до нормативів забезпечення цими закладами населення. Координує діяльність відповідних закладів, які не належать до селищної комунальної власності. Вносить пропозиції щодо фінансово-матеріального забезпечення підвідомчих закладів, визначення їх статусу, призначення та звільнення з посад їх керівників.

Забезпечує формування та реалізацію державної політики в територіальній громаді з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства і дитинства, створення сприятливих умов для фізичного розвитку зазначених категорій, забезпечення рівних прав і можливостей.

Сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку, розвитку молодіжної діяльності.

Координує діяльність закладів освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, що належать до сфери управління селищної ради, організацією їх матеріально-фінансового забезпечення.

Організовує виконання і контроль за додержанням законодавства з національно-культурного розвитку, утвердження духовності та моралі, забезпечення мовних прав громадян, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Організовує медичну допомогу населенню, надання у межах повноважень пільг і допомог незахищеним верствам населення та іншим категоріям визначених законодавством.

Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки.

Розробляє прогнози розвитку мереж закладів освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення та врахування їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку району.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері науки, освіти, фізкультури і спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я, екології, соціального захисту населення.

Сприяє міжнародному співробітництву в галузі науки, освіти, культури, фізкультури і спорту, охорони здоров'я, молодіжної політики, соціального захисту населення.

Сприяє розвиткові туризму, науки, реалізації наукових програм.

Досліджує та аналізує тенденції в інформаційному просторі, розробляє заходи, спрямовані на дотримання законодавства у сфері діяльності засобів масової інформації.

Організовує спільно із секретарем ради, заступником селищного голови підготовку проектів планів роботи селищної ради та її виконавчого комітету, подає їх на розгляд і затвердження. При необхідності затверджує плани роботи відділів і контролює їх виконання.

Здійснює контроль за дотриманням інструкції з діловодства, відповідає за стан обліку та звітності.

Розглядає відповідно до законодавства клопотання і внесені подання про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, Почесними грамотами обласної ради, Подяками голови облдержадміністрації, грамотами  та подяками селищної ради, а також присвоєння почесних звань селища.

Забезпечує взаємодію з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями і релігійними об’єднаннями.

Здійснює прийом громадян.

 

Спільно із секретарем ради готує і вносить на розгляд селищної ради проекти рішень з таких питань:

  • затвердження за пропозицією селищного голови структури ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
  • затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
  • заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
 • управління закладами освіти, культури, фізкультури і спорту, закладами охорони здоров’я, соціального захисту населення, які належать територіальній громаді або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання,  організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
 • забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти;
 • створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів;
 • сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 • організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді;
 • сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;
 • забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;
 • забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
 • створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесл;
 • забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.
 • та інші проекти документів, що випливають із функціональних обов’язків та передбачені чинним законодавством.

За посадою є членом виконавчого комітету та бере участь у засіданнях виконавчого комітету.

 

Здійснює безпосереднє керівництво та контролює діяльність:

 • загального відділу;
 • гуманітарного відділу;
 • відділу кадрової та юридичної роботи;
 • відділу надання адміністративних послуг;
 • комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Ладанської селищної ради;
 • комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Ладанської селищної ради;
 • комунального закладу «Ладанська дитяча музична школа» Ладанської селищної ради.

 

Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями селищного голови, які він очолює.

         В межах своєї компетенції виконує інші доручення селищного голови.

         Несе відповідальність за порушення покладених повноважень.