Секретар  селищної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради.

 Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

Координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

Вирішує за дорученням селищного голови або Ладанської селищної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради, її органів, структурних підрозділів. Накладає резолюцію на вхідну документацію та контролює її виконання.

У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.

Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

У разі звільнення з посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови з моменту дострокового припинення ним своїх повноважень і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні».

Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Веде особистий прийом громадян з питань, що стосуються напрямків його роботи.

Готує проекти розпоряджень селищного голови (у межах своєї компетенції),  організовує та контролює їх виконання.

За посадою є членом виконавчого комітету та бере участь у засіданнях виконавчого комітету.

Готує і вносить на розгляд селищної ради проекти рішень з таких питань:

  • скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
  • прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови;
  • затвердження статуту територіальної громади;
  • вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку;
  • прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування;
  • прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
    • інші проекти документів, що випливають із функціональних обов’язків та передбачені чинним законодавством.

                 Приймає інші рішення згідно своїх повноважень та у відповідності до чинного законодавства.

                 Подає на затвердження виконавчого комітету плани та програми, що забезпечують діяльність селищної ради;

Організує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями селищного голови, які він очолює.

        Несе відповідальність за порушення покладених повноважень.