Забезпечує реалізацію повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку, повноважень щодо управління комунальною власністю, повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, повноважень в галузі зовнішньоекономічної діяльності, у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, повноважень у галузі будівництва, повноважень в галузі оборонної роботи, повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою, повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян..

Організовує виконання Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

Вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та виконавчих органів ради.

Розробляє пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку територіальної громади, дає пропозиції щодо структурної перебудови економіки територіальної громади, займається розробленням проектів розвитку громади.

Організовує виконання заходів по інвестиційному розвитку громади, ефективному використанню всіх видів енергоносіїв.

Координує роботу відповідальної особи щодо здійснення на території Ладанської селищної ради контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

Організовує за рахунок коштів селищного бюджету і на дольових засадах будівництво та ремонт об’єктів житла, комунального господарства, об’єктів соціально-культурного призначення, капітальні або поточні ремонти доріг і тротуарів.

Координує роботу будівельних організацій та підприємств які здійснюють роботи згідно укладених договорів.

Координує роботу комунального підприємства, санітарної очистки та енергозабезпечення громади, сприяє зміцненню матеріальної бази та технічному переоснащенню.

Проводить оперативні наради з питань будівництва, реконструкції та проведення ремонтних робіт в територіальній громаді і контролює їх виконання.

Керує розробкою пропозицій про напрямки інвестицій у розвиток житлово-комунального господарства селища, використання енергозберігаючих технологій та інших інноваційних технологій.

Взаємодіє зі структурними підрозділами селищної ради, з відділами та іншими виконавчими органами ради Ладанської селищної ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, незалежно від форм власності.

Здійснює контроль за станом благоустрою та озелененням прибудинкових територій незалежно від форми власності, охороною зелених насаджень та водоймищ, за утриманням прибудинкових територій в належному санітарно-технічному стані. Бере участь в обстеженні зелених насаджень на території громади.

Бере участь у виявленні порушень та складанні актів про порушення правил благоустрою на території громади.

Вживає заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою у випадках, передбачених законодавством.

Готує пропозиції до виконавчого комітету селищної ради  щодо галузевих програм з урахуванням проблемних питань громади за напрямком діяльності.

Забезпечує ведення обліку об'єктів благоустрою.

Складає протоколи за систематичні порушення норм благоустрою, передбачені КУпАП та Правилами благоустрою території громади, самостійно або разом з іншими причетними особами та передає їх на розгляд адміністративної комісії.

Веде особистий прийом громадян.

Приймає участь в рейдах-перевірках.

Забезпечує цивільний захист на території Ладанської  територіальної громади.

Забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління селищної ради, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Організовує роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

Організовує та керує проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Організовує та здійснює евакуацію населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення.

Здійснює контроль за станом санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією.

Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери управління ради.

Вживає заходів по виявленню на території громади безхазяйних об'єктів та передає їх перелік і дані про місцезнаходження зазначених об'єктів до селищної ради.

Забезпечує складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації.

Забезпечує розроблення схеми  санітарного  очищення населених пунктів.

Організовує збирання і  видалення  побутових  відходів,  у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення,  а також організацію  роздільного  збирання  корисних компонентів цих відходів.

Вносить на розгляд виконавчого комітету та сесії селищної ради місцеві програми поводження  з відходами та контролює їх виконання.

Вирішує питання щодо розміщення на території Ладанської селищної ради об'єктів поводження з відходами.

Координує діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на території Ладанської селищної ради, в межах компетенції.

Здійснює контроль за  раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на території громади.

Організовує ліквідацію  несанкціонованих  і  неконтрольованих   звалищ відходів.

Сприяє роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створює  необхідні  умови для стимулювання залучення населення до  збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

Здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розглядає справи про адміністративні  правопорушення або передачу їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Керує підготовкою проектів розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету та сесій ради з питань що відносяться до його повноважень.

Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих відділів та структурних підрозділів згідно з чинним законодавством.

Очолює адміністративну комісію селищної ради.

За посадою є членом виконавчого комітету та бере участь у засіданнях виконавчого комітету.

 

Вносить на розгляд виконавчого комітету та ради проекти документів з питань:

 • розгляду проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
 • попереднього розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;
 • подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;
 • залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній території;
 • розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
 • прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
 • вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
 • вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
 • надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території територіальної громади нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
 • підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • проведення земельної реформи та приватизації землі;
 • приватизації селищного та комунального майна, віднесених до відання закріплених галузей, сприяє розвитку в них малого бізнесу;
 •  використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
  • надання в оренду і вилучення земельних ділянок і подає їх на вирішення селищної ради;
  • питання підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громад;
  •  визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;
  • погодження проектів землеустрою;
 • здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів місцевого значення, відтворенням лісів;
 • та інші проекти рішень, що випливають із функціональних обов’язків та передбачені чинним законодавством;
  • управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;
  • заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
  • визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
  • підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
  • підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні: внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну цінність, пам'ятками природи. які охороняються законом;
 • прийняття рішень про передачу комунальним підприємствам коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
 • встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до селищного бюджету;
 • вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
 • створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
 • підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території територіальної громади;
 • затвердження в установленому порядку селищних містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
  • сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла;
  •  сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація таких об'єднань;
 • здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;
 • організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків;
 • надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності;
 • пропозиції щодо встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 • визначення відповідно до законодавства режиму використання територій рекреаційних зон;
 • заходів щодо благоустрою населених пунктів громади, проведення робіт із зовнішнього освітлення громади, поточного ремонту доріг, озеленення;
 • управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
 • забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод;
 • здійснення контролю за якістю питної води;
 •   управління об'єктами транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;
 •   залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності  територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;
 •  здійснення заходів щодо розвитку транспорту і зв'язку;
 •  надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
 •  прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону.
 • виконання заходів благоустрою населених пунктів територіальної громади;
 • організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення: здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
 • проекти програм по виконанню завдань з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ліквідації та локалізації надзвичайних ситуації, створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій та підтримки населення при їх виникненні.

Здійснює безпосереднє керівництво та контролює діяльність:

 • відділу економічного розвитку та соціальної політики;
 • відділу земельних відносин, архітектури та будівництва;
 • сектору комунального майна та послуг;
 • комунальними підприємствами;
 • встановлення місцевих  податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України.

 

Координує та сприяє діяльності:

 • підприємств та організацій селища;
 • у сфері державних закупівель;

 

Скликає в установленому порядку наради та проводить консультації з питань, що належать до його компетенції.

Забезпечує кваліфікований, неупереджений, об’єктивний, своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених питань, задоволення  законних вимог заявників, реального поновлення  порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких  порушень, повною мірою реалізуючи при цьому визначені законодавством повноваження, надання у встановлені законом строки відповідей авторам  звернень за наслідками їх розгляду.

Виконує окремі доручення селищного голови.

        Несе відповідальність за порушення покладених повноважень.