ДМИТРЕНКО Любов Михайлівна - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи  та взаємодії з правоохоронними органами Ладанської селищної ради.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ладанської селищної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ладанської селищної ради (надалі – головний спеціаліст ) є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади за розпорядженням Ладанського селищного голови.

1.2. Головний спеціаліст в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, регламентом селищної ради, Положенням про виконавчий комітет селищної ради та цією Інструкцією.

1.3. Головний спеціаліст підпорядковується селищному голові та заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, у своєму підпорядкуванні працівників не має.

1.4. Для реалізації своїх функцій головний спеціаліст забезпечується службовими і складськими приміщеннями та іншими матеріально-технічними засобами.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

2.1. З питань надзвичайних ситуацій:

- забезпечує ефективне виконання завдань і обов’язків з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на території Ладанської територіальної громади;

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення громади від надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідацію їх наслідків;

- координує діяльність територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям;

- розробляє плани робіт та іншу документацію з питань цивільного захист, інструкції з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, а також положення, обґрунтування, пояснювальні записки та звіти щодо убезпечення впливу потенційно небезпечних об’єктів;

- проводить постійну роботу із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в громаді;

- здійснює інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту населення громади від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, впроваджує сучасні інформаційні технології та банк даних з питань захисту населення;

- забезпечує збір та узагальнення даних щодо стану безпеки в громаді;

- прогнозує розвиток подій внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф тощо). Узагальнює та аналізує причини їх виникнення;

- розробляє комплексні заходи та вносить пропозиції щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

- організовує та контролює підготовку працівників селищної ради до ді  разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечує участь відповідних сил  та засобів громади у проведенні аварійно-рятувальних робіт у межах їх тактико-технічних можливостей;

- здійснює контроль за виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- організовує та координує під час виникнення надзвичайних ситуацій заходи з евакуації працівників та майна селищної ради;

- контролює дотримання правил та норм охорони праці;

- організовує розміщення інформації про передбачувані заходи безпеки під час виникнення надзвичайних ситуацій;

- організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами місцевого самоврядування для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та пропагандою знань щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;

- вживає заходів щодо своєчасного підвищення керівниками або уповноваженими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають у підпорядкуванні селищної ради, кваліфікації з питань цивільного захисту;

- виконує і контролює вимоги нормативних актів про охорону праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;

- виконує інші завдання та функції, що випливають  з покладених на головного спеціаліста.

2.2. З питань оборонної та мобілізаційної роботи:

- розробляє і реалізує заходи щодо підвищення готовності органів управління до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;

- забезпечує стале функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи;

- забезпечує підготовку і перепідготовку особового складу органів управління територіальною обороною, організацію навчання населення діям в умовах мирного часу та особливого періоду;

- бере участь у регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації на території  громади;

- організовує виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- розробляє проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- організовує  інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території громади;

- організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення  відповідної сфери управління, галузі національної економіки громади на функціонування в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

- координує розроблення проектів мобілізаційного плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

- готує пропозиції селищному голові щодо участі в організації управління Ладанської територіальної громади  в особливий період;

- бере участь організації в укладення договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями громади;

- здійснює моніторинг щодо виконання  підприємствами,  установами та організаціями громади мобілізаційних  завдань  (замовлень)  відповідно  до укладених договорів (контрактів);

- подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації)  підприємств, установ та організацій в громаді;

- подає і готує пропозиції щодо формування  довгострокових  і  річних програм мобілізаційної підготовки;

- контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки  на території  Ладанської територіальної громади в  умовах особливого періоду;

- організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових  формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, розробляє заходи  щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

- забезпечує подання  органам місцевого самоврядування інформації,  необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

- готує і доводить іншим структурним підрозділам селищної ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

- визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій громади;

- організовує та приймає участь у підготовці документів щодо нормованого забезпечення населення в особливий період;

- організовує та проводить навчання та заняття з структурними підрозділами селищної ради та радниками територіальної громади з  оборонної та мобілізаційної роботи;

- забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

- готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки Ладанської територіальної громади;

- забезпечує своєчасне планування та організацію заходів з оборонної роботи;

- взаємодіє з формуваннями територіальної оборони на території Ладанської територіальної громади.

- бере участь в заходах з територіальної оборони на території громади;

- приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони на відповідній території;

- розробляє і подає на затвердження цільові місцеві програми підготовки територіальної оборони;

- взаємодіє з Прилуцьким об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Чернігівської області та батальйоном територіальної оборони щодо оборонної та мобілізаційної роботи, надання шефської допомоги підшефним військовим частинам та інші питання пов’язані з проведенням оборонних заходів на території громади;

- забезпечує якість та повноту відпрацювання документів з питань оборонної та мобілізаційної роботи, здійснення шефства над військовими частинами, комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом (строкова служба) та інші документи з оборонної роботи;

- забезпечує дотримання режиму секретності під час роботи з документами з грифом «Для службового користування», «Для службового користування Літер «М»;

- організація та ведення діловодства з грифом «Для службового користування», «Для службового користування Літер «М»;

- безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу;

- планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу;

- забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників громади за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично звіряє особові картки працівників і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подає ці картки не рідше одного разу на рік до військових комісаріатів.

- систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний строк вносить ці зміни до особових карток та повідомляє про них у відповідні військові комісаріати у семиденний строк;

- приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших потреб;

- вчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та на воєнний час;

- веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку;

- подає щороку в грудні до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема — письмово повідомляє про це військовий комісаріат;

- забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом;

- у семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу);

- бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляє про це військові комісаріати, де вони перебувають на військовому обліку;

- проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників щодо військового обліку;

- веде Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання;

- складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних (форма № 6-б);

- щорічно подає доповідь про стан роботи з бронювання військовозобов’язаних;

- постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань тощо.

2.3. З питань взаємодії з правоохоронними органами:

- взаємодіє з правоохоронними, контролюючими та судовими органами, військовими формуваннями під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

- аналізує стан і тенденції розвитку криміногенної ситуації, обороноздатності, мобілізаційної готовності та цивільного захисту населення в громаді, бере участь у визначенні їх пріоритетів. Готує селищному голові пропозиції, спрямовані на забезпечення цивільного захисту та правопорядку і безпеки населення;

- бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень селищного голови з питань взаємодії правоохоронних органів;

- забезпечує розгляд згідно з Законом України «Про звернення громадян» звернень юридичних і фізичних осіб з питань діяльності правоохоронних, контролюючих органів;

- реалізує інші, надані селищним головою, а також делеговані селищною радою повноваження.

2.4. З питань охорони праці та техніки безпеки:

- консультує керівництво громади по існуючим державним правилам і нормам техніки безпеки та охорони праці;

- організує і проводить роботи по створенню в селищній раді системи техніки безпеки та охорони праці, внутрішніх норм і правил техніки безпеки;

- дає обов'язкові для виконання вказівки по техніці безпеки;

- організує проведення інструктажів з техніки безпеки прийнятим працівникам або працівникам, що переходять працювати на нове робоче місце;

- проводить спеціальні заняття по вивченню норм безпеки з працівниками селищної ради;

- організує проведення перевірок стану технічних засобів;

- контролює виконання розпоряджень органів державного нагляду і контролю за дотриманням діючих норм і правил техніки безпеки, стандартів безпеки праці в процесі виробничої діяльності., що виконуються у порушення системи техніки безпеки;

- розробляє комплекс заходів щодо ідентифікації порушень техніки безпеки, виявляє порушення, аналізує їх і дає вказівки по їх усуненню.

2.4.1. При настанні нещасного випадку у селищній раді:

- повідомляє керівництво селищної ради про подію;

- організує першу медичну допомогу потерпілим і при необхідності їх доставку в установу охорони здоров'я;

- вживає невідкладних заходів по запобіганню розвитку аварійної ситуації і впливу факторів, що можуть травмувати інших осіб;

- забезпечує збереження до початку розслідування нещасного випадку тієї обстановки, якою вона була на момент події (при неможливості чи неприпустимості збереження — організує фіксацію сформованої обстановки);

- організує розслідування нещасних випадків в селищній раді, бере участь у роботі комісії, створює необхідні умови для проведення розслідувань, бере участь у розслідуваннях (складає схеми, карти подій, проводить опитування, робить виміри, готує виписки з журналів інструктажів.

2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на головного спеціаліста, відповідно до чинного законодавства:

– організація та ведення діловодства;

– моніторинг надзвичайних подій (пригод);

– відповідальна за адміністрування та наповнення інформацією розділів на офіційному сайті селищної ради;

– координує питання проведення масово–роз’яснювальної роботи серед населення з дотримання правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, інших надзвичайних подій та ситуацій, загибелі і травмування людей на них.

2.6. Володіє персональною комп’ютерною технікою.

2.7. При необхідності виконує інші доручення керівництва апарату, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

 

3. ПРАВА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

3.1. За дорученням селищного голови представляти інтереси Ладанської селищної ради та її виконавчого комітету в інших органах місцевого самоврядування, підприємствах та організаціях, в судових органах.

3.2. Готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності селищної ради та її виконавчого комітету для виконання своїх посадових обов’язків.

3.3. Контролювати та вимагати виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку.

3.4. Перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

3.5. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

3.6. Залучати за узгодженням із селищним головою відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, відповідно до покладених на нього завдань.

3.7. Організовувати перевірки рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, із залученням фахівців, на території Ладанської територіальної громади відповідно до розпорядження селищного голови.

3.8. Контролювати здійснення заходів щодо оборонної, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

3.9. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

3.10. Вносити пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи.

3.11. Інші права, передбачені нормативними актами України.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ладанської селищної ради несе відповідальність за:

- неякісне та несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань;

- якість, повноту та достовірність розроблених документів, складеної та наданої інформації;

- бездіяльність або не використання наданих йому прав, порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб Ладанської селищної ради та її виконавчих органів, обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Кодексу Законів про працю України та вимог цієї Інструкції;

- розголошення конфіденційної та службової інформації;

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту.

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Головний спеціаліст повинен знати:

- Конституцію України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти;

- систему стандартів техніки безпеки та охорони праці, правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт, методику інформування працівників про вимоги техніки безпеки, методи проведення інструктажу з техніки безпеки, проведення контрольних заходів, правила надання першої медичної допомоги при нещасних випадках, правила здійснення розслідування нещасних випадків на виробництві, оформлення результатів такого розслідування, інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті Ладанської селищної ради;

- практику застосування чинного законодавства з питань віднесених до компетенції цивільного захисту;

-основи права, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету;

- основні принципи роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобах;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила поведінки посадової особи місцевого самоврядування;

- досконало державну мову.

5.2. Головний спеціаліст повинен мати  наступні уміння та навички:

- орієнтації на досягненні результатів;

- прийняття рішень та відповідальності;

- ефективної комунікації;

-  планування;

- проведення переговорів;

- стресостійкості;

- управління конфліктами.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ладанської селищної ради повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

6.2. Володіти вмінням працювати з оргтехнікою, у межах необхідних для виконання своїх посадових обов’язків.

6.3. Вільно володіти державною мовою.

6.4. В своїй діяльності керуватись вимогами законодавства України з питань, що відносяться до компетенції відділу та служби в органах місцевого самоврядування.

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

7.1. Під час реалізації повноважень головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ладанської селищної ради взаємодіє з: постійними комісіями селищної ради, апаратом селищної ради та її виконавчого комітету, структурними підрозділами селищної ради, установами та організаціями громади, відповідними підрозділами органів державної влади, правоохоронними органами, військовими комісаріатами та формуваннями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, осередками політичних партій, іншими об’єднаннями громадян, громадянами.

7.2. На час відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує посадова особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.