ЛЯШЕНКО Тетяна Михайлівна - начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Ладанської селищної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ   

про відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Ладанської селищної ради 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Ладанської селищної ради є бухгалтерською службою Ладанської селищної ради (далі - відділ).

1.2. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольний селищній раді, виконавчому комітету селищної ради, підпорядкований селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України,  актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

1.4.  Відділ не має статусу юридичної особи.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності селищної ради та складення звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- складання та подання звітності щодо заробітної плати до податкової інспекції та фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- освоєння та застосування сучасних комп'ютерних технологій під час виконання завдань, що належать до компетенції відділу;

- забезпечення доступу до інформації про умови та розміри оплати праці відповідно до законодавства;

- розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

- участь у межах компетенції відділу в розгляді скарг, заяв і пропозицій, які надходять від громадян, підприємств, установ та організацій;

- постійне підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників відділу;

2.2. Відділ відповідно до визначених завдань:

- організовує та забезпечує на підставі плану діяльності селищної ради та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди розрахунок фонду оплати праці під час складання проектів кошторисів та бюджетних запитів до проекту селищного бюджету на плановий та наступні два роки;

- розглядає та надає пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень у частині, що належать до компетенції відділу, та в порядку, установленому для складання проекту бюджету;

- у частині, що належать до компетенції відділу, складає і забезпечує виконання кошторисів та планів асигнувань за загальним фондом за бюджетною програмою селищної ради;

- бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, наданні висновків за фактами виявлених порушень;

- уживає заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог трудового законодавства;

- розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, а також надає пропозиції та зауваження до них;

- веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського облік, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

- своєчасно подає звітність;

- своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

- бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами виконавчого комітету міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Здійснює поточний контроль за: 

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

 • здійснення аналізу використання фонду оплати праці селищної ради та її структурних підрозділів і надання пропозицій керівництву;
 • проведення розрахунків з оплати праці з працівниками селищної ради та її структурних підрозділів шляхом опрацювання розпоряджень з особового складу, оплати праці, табелів обліку використання робочого часу, інших первинних документів відповідно до законодавства;
 •  нарахування матеріального забезпечення за листками непрацездатності та компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • - здійснення відрахувань та виплат із заробітної плати відповідно до виконавчих листів (аліменти, судові рішення);
 • здійснення аналізу зведених відомостей по видах оплат, нарахувань та утримань із заробітної плати;
 • подання до органів державного казначейства та банківських установ заявок і відомостей на перерахування коштів по заробітній платі на вкладні рахунки працівників селищної ради та її структурних підрозділів;
 • надання розрахункових листків про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати та утримань;
 • складання довідок про заробітну плату для нарахування пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку, та учасникам ліквідації на Чорнобильській АЕС, оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, для отримання кредиту та на вимогу
 • формування документів постійного та тимчасового зберігання для передачі до архіву;
 • складання щомісячних (щоквартальних і річних) звітів тощо;
 • - виконання доручень керівництва селищної ради.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Діяльність відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.

3.2. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним головою.

3.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

3.4. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

3.5. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

3.6. Виконавчий комітет Ладанської селищної ради зобов’язаний створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх приміщенням, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.7. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються із селищним головою або секретарем селищної ради.

3.8. Відділ, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами селищної ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 5 років.

4.3. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесій та  виконавчого комітету селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами селищної ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

- користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

- дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів;

- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

- підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

- утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

- поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

- дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

- проявляти ініціативність, творчість у роботі;

- дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

- підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

- зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

- не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

- проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

- брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

- вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

- виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи;

- приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

- брати участь у страйках.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання, в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів селищної ради.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

8.1.  Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбаченими чинним законодавством України.

8.2. Працівники відділу здійснюють бухгалтерський облік та господарське забезпечення селищної ради, виконавчих органів селищної ради та взаємодіють у своїй роботі з працівниками цих органів.

8.3. Порядок взаємодії працівників відділу, що забезпечують бухгалтерський облік та господарське забезпечення відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

 

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності відділу, не допускається.

9.2. Положення про відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення селищної ради затверджується рішенням Ладанської селищної ради.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Ладанської селищної ради.