ВЛАСЕНКО Олена Юріїівна - начальник відділу земельних відносин Ладанської селищної ради.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин Ладанської селищної ради

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ земельних відносин (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Ладанської селищної ради, утворюється селищною радою, є підзвітним та підконтрольним селищній раді, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, голові селищної ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», Земельним кодексом України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування та земельних відносин, виконання повноважень власних і делегованих у сфері регулювання земельних відносин, виконання рішень Ладанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Ладанського селищного голови з питань земельних відносин.

1.4. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єд­наннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

1.5. Виконавчий комітет Ладанської селищної ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з земельних та екологічних питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

1.6. Положення про відділ затверджується селищною радою.

1.7. Місцезнаходження відділу: 17583, Чернігівська область, Прилуцький район, селище міського типу Ладан, вулиця Миру, 77-а.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Основними завданнями та функціями відділу є:

2.1. Участь у розробленні та виконанні місцевих програм з раціонального і економічно-обґрунтованого використання і охорони земель населених пунктів.

2.2. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

2.3. Підготовка проектів рішень Ладанської селищної ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

2.4. Участь у складі створених комісій для врегулювання та вирішення відповідно до законодавства спорів з питань землекористування.

2.5. Проведення аналізу стану та внесення пропозицій щодо поліпшення землевпорядної документації селищної ради, здійснення організації з розробки та подання на затвердження в установленому порядку землевпорядної документації та створення архіву.

2.6. Забезпечення у встановленому порядку інформування населення про плани зонування території.

2.7. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції відділу;

2.8. Участь у роботі постійно діючої комісії з питань земельних відносин, природокористування, екології, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток та історичного середовища з питань:

- вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу;

- проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовки і внесення пропозицій щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп);

- надання земель у власність,  користування та припинення права користування;

- прийняття земельних ділянок у фонд селищної ради;

- щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади селищної ради.

2.9. Підготовка пропозицій щодо прийняття рішень селищною радою по встановленню розмірів орендної плати, ставок та пільг земельного податку, ставок та пільг податку на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки) на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку.

2.10. Розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень селищною радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження.

2.11. Перевірка документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення.

2.12. Підготовка пропозицій для прийняття рішень селищною радою в частині визначення строків, внесення змін та доповнень до договорів оренди землі.

2.13. Оформлення договорів оренди землі та додаткових угод до договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень селищною радою.

2.14. Оформлення угод про розірвання договорів оренди землі у відповідності чинного земельного законодавства.

2.15. Оформлення актів прийняття-передачі земельних ділянок.

2.16. Здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі.

2.17. Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду.

2.18. Взаємодія з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів та звітної інформації про перелік користувачів земельних ділянок, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік.

2.20. Здійснення аналітичного обліку використання земельних ресурсів селищної ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечення створення відповідної електронної бази даних землекористувачів, яким надані земельні ділянки у власність, користування, оренду.

2.21. Підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень селищною радою про припинення права користування земельними ділянками.

2.22. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.

2.23. Взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель,  правоохоронними органами та отримання від посадових осіб, вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.

2.24. Внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель у разі виявлення порушення земельного законодавства про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами.

2.25. Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них.

2.26. Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію.

2.27. Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

2.28. Участь у розробці та виконанні місцевих програм з використання і охорони земель селищної ради.

2.29. Здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансових внесків в рахунок оплати вартості земельної ділянки.

2.30. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України.

2.31. Бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів.

2.32. Здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів.

2.33. Проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами.

2.34. Бере участь у здійсненні контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини.

2.35. Виконує доручення селищного голови.

2.36. Проводить роботу з вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Структура, чисельність працівників та положення про відділ земельних відносин затверджуються рішенням селищної ради і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

3.2. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти відділу працюють на основі плану роботи відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із працівників відділу згідно розпорядження селищного голови.

3.4. Виконавчий комітет Ладанської селищної ради зобов’язаний створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх приміщенням, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи має бути не менше 5 років та відповідний досвід роботи відповідного спрямування в органах місцевого самоврядування або на державній службі.

4.3. Начальник відділу:

4.2.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

4.3.2. бере участь у розробленні нормативно-правових актів;

4.3.3. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, сесіях селищної ради з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

4.3.4. вносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

4.3.5. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

4.3.6. вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників відділу;

4.3.7. розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

4.3.8. в межах своєї компетенції дає доручення працівникам відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

4.3.9. планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради;

4.3.10. від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

4.3.11. представляє відділ у відносинах з виконавчими органами селищної ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

4.3.12. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

4.3.13. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.3.14. несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.4. У разі перебування начальника відділу у відпустці, тривалому відрядженні або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням селищного голови обов’язки начальника виконує один із працівників відділу, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.2. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою.

5.3. Для виконання визначених завдань та функцій працівники відділу мають право:

5.3.1. одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, селищної ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відноси, а також матеріали  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3.2. брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території, розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами об’єднаної територіальної громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні;

5.3.3. за дорученням керівництва селищної ради представляти інтереси селищної ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

5.3.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

5.3.5. брати участь у засіданнях сесій селищної ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в селищній раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

5.3.6. вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

5.3.7. залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Працівники відділу зобов’язані:

- дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів;

- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

- підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, земельних відносин, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

- утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

- поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

- дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

- проявляти ініціативність у роботі;

- дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

- підтримувати авторитет селищної ради, її виконавчих органів та громади.

- зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

- не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

- проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.5. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

- брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

- вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

- виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

- приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

- брати участь у страйках.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Трудові відносини працівників відділу регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

6.2. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів згідно із затвердженим штатним розписом, займаними посадами, присвоєними рангами посадових осіб місцевого самоврядування, надбавками за вислугу років та за високі досягнення у праці або за виконання важливої роботи, а також преміями.

6.3. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету громади, виділених на його утримання.

6.4. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій покладених на відділ, передбачених цим положенням та посадовими інструкціями.

7.2. Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

7.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7.4. Несуть відповідальність за збереження документів, які надійшли у відділ.

7.5. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

8.1.  Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбаченими чинним законодавством України.

8.2. Працівники відділу забезпечують реалізацію державної політики у сфері землекористування та земельних відносин селищної ради та її виконавчого комітету та взаємодіють у своїй роботі з відповідними структурами.

8.3. Порядок взаємодії працівників відділу, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері землекористування та земельних відносин відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

 

IX. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності відділу, не допускається.

9.2. Положення про відділ земельних відносин селищної ради затверджується рішенням Ладанської селищної ради.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Ладанської селищної ради.