СИВЕНКО Світлана Іванівна - начальник відділу соціально-економічного розвитку Ладанської селищної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціально-економічного розвитку Ладанської селищної ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ соціально-економічного розвитку (далі – відділ) є структурним підрозділом Ладанської селищної ради , утворюється селищною радою, є підзвітним та підконтрольним селищній раді, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень та селищному голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

1.3. Відділ не має статусу юридичної особи.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями  та функціями відділу є:

1) Забезпечення реалізації на території об’єднаної територіальної громади державної політики у сфері:

- економічного і соціального розвитку;

- регіональної, цінової, промислової політики;

- інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- розвитку  підприємництва, регуляторної політики;

- торгівлі та побутових послуг;

- сільського господарства.

2) Сприяння всебічному соціально-економічному розвитку територіальної громади.

3)Запровадження, затверджених в установленому порядку правил торгівельного та побутового обслуговування населення, здійснення відповідних заходів щодо вдосконалення та покращення якості обслуговування населення закладами торгівлі та побуту.

4) Підготовка у межах своїх повноважень проектів рішень селищної ради та виконавчого комітету Ладанської селищної ради, проектів розпоряджень селищного голови.

  1. Відділ відповідно до визначених завдань:
 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку, інших актів законодавства  та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 • розробляє прогнози економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних та регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку об’єднаної територіальної громади;
 • бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку регіону на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території громади;
 • забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади;
 • розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 • розробляє та подає органам виконавчої влади вищого рівня проектні матеріали та пропозиції до державних та обласних Програм;
 • готує пропозиції щодо:

- погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

 • вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків;
 • сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів;
 • надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 • здійснює моніторинг промислового виробництва у громаді та вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку;
 • координує в межах своєї компетенції роботу промислового комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій;
 • бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку;
 • надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу;
 • бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 • розробляє проекти селищних програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 • сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
 • бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території громади;
 • сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами селищної ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та презентаційних заходах;
 • здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає їх координаторів;
 • надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;
 • надає відповідно до своєї компетенції адміністративні послуги;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;

 • вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету;
 • готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету міської ради;
 • розробляє проекти розпоряджень селищного голови, готує і вносить пропозиції для прийняття рішень селищної радою та її виконавчим комітетом;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень селищної голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради;
 • бере участь у підготовці звітів селищного  голови;
 • забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • за дорученням керівництва селищної ради опрацьовує, у межах компетенції відділу, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних;
 • організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

  1. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи.
  2. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним головою.
  3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою законодавством України.
  4.  На період відпустки або на час відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.
  5.  Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.
  6.  Виконавчий комітет Ладанської селищної ради зобов’язаний створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх приміщенням, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.
  7. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються із селищним головою або заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
  8. Відділ, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами селищної ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Ладанський селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
  2. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 5 років.
  3. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесій та  виконавчого комітету селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами селищної ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

- користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

- дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів;

- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

- підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

- утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

- поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

- дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

- проявляти ініціативність, творчість у роботі;

- дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

- підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

- зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

- не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

- проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

- брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

- вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

- виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи;

- приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

- брати участь у страйках.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, виділених на його утримання, в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів селищної ради.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

8.1.  Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбаченими чинним законодавством України.

8.2. Працівники відділу здійснюють соціально-економічний розвиток діяльності селищної ради, виконавчих органів селищної ради та взаємодіють у своїй роботі з працівниками цих органів.

8.3. Порядок взаємодії працівників відділу, що забезпечують соціально-економічний розвиток відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

 

IX. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності відділу, не допускається.

9.2. Положення про відділ соціально-економічного розвитку селищної ради затверджується рішенням Ладанської селищної ради.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Ладанської селищної ради.