ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням десятої сесії 8 скликання Ладанської селищної ради

28 травня 2021 р. №__9_

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Службу у справах дітей Ладанської селищної ради

(нова редакція)

ЄДРПОУ 43979583

 

І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Ладанської селищної ради (далі - Служба) є структурним підрозділом селищної ради, утворюється рішенням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Службу завдань.

1.2. Засновником (власником) Служби є Ладанська селищна рада.

Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна селищній раді, її виконавчому комітету, селищному голові.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Ладанської селищної ради й діє без відкриття рахунків у органах Казначейства, її фінансове обслуговування здійснюється відповідними структурними підрозділами селищної ради.

1.5. Повна назва юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЛАДАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.6. Скорочена назва: ССД Ладанської селищної ради.

1.7. Юридична адреса Служби: 17583, Чернігівська область, Прилуцький район, смт Ладан, вулиця Миру, будинок 77, корпус А; e-mail: ladan_ssd@ukr.net; тел.(04637)77374.

1.8. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства селищної ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

ІІ. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території Ладанської селищної територіальної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

5) розроблення заходів щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі та організовує їх здійснення;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Ладанської об’єднаної територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

ІІІ. Функції

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розроблення і здійснення на території селищної ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) надає виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

4) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників;

7) разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;;

9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє і подає на розгляд сесії селищної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

11) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціального та економічного розвитку селищної ради;

12) веде облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

13) надає потенційним опікунам, піклувальникам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

14) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

15) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

16 забезпечує захист житлових та майнових прав дітей, зокрема, розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

         17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

22) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

23) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини, профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

24) порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

25) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

26) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

27) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

28) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

29) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на реалізацію цільових програм;

30) розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету та сесій селищної ради у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

31) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами;

32) бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії селищної ради;

33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

34) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

35) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, протоколів зустрічей робочих груп у межах своїх повноважень;

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є;

37) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

38) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

39) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

40) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

41) координує роботу комісії з питань захисту прав дитини, проводить підготовку необхідних матеріалів та розпорядчих документів до засідань комісії;

42) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

43) забезпечує захист персональних даних;

44) здійснює інші функції, які випливають із покладених на неї завдань відповідно до законодавства.

ІV. Права та обов’язки

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання виконавчими  органами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів  Ладанської селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, також отримувати інформацію про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Ладанської селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4) звертатися до виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності в разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

7) вести справи з опіки, піклування над дітьми;

8) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

9) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

10) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

11) порушувати перед виконавчими органами питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;

12) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян благодійними організаціями;

13) скликати  в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

14) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради у сфері соціального захисту дітей;

15) користуватись в установленому порядку інформаційними базами селищної ради, органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

16) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами та виконавчим комітетом селищної , органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із діючим законодавством.

5.3. Начальник повинен мати повну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 1 року.

5.4. Начальник Служби:

1) здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за організацію та виконання покладених на неї завдань, сприяє створенню належних умов праці в Службі;

2) подає на затвердження сесією селищної ради Положення про Службу;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

5) звітує перед радою, її виконавчим комітетом, селищним головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, зі Службою у справах дітей Чернігівської обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва селищної ради;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

11) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Служби;

12) вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

14) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

16) у межах своєї компетенції організовує підготовку проектів рішень голови, виконавчого комітету та селищної ради, контролює їх виконання;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані селищним головою.

5.6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає селищний голова у межах відповідних бюджетних призначень.

5.7. Штатний розпис Служби затверджується рішенням сесії селищної ради за пропозиціями начальника Служби.

5.8. Служба є неприбутковою установою.

5.9. Кошторис Служби затверджується селищним головою за пропозиціями начальника Служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

VI. Зміни та доповнення до положення

6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Ладанської селищної ради.

6.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

6.3. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством.

6.4. Рішення Ладанської селищної ради, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується згідно з чинним законодавством.

VIІ. Повноваження Засновника (власника)

    1. Засновник (власник) затверджує Положення, зміни та доповнення до нього.
    2. Ліквідація або реорганізація Служби здійснюється за рішенням Засновника (власника) або за рішенням суду.
    3. У разі реорганізації Служби вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
    4. Служба є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєсту юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 


Фото без опису