Шкільний громадський бюджет (далі - ШГБ) – це потужний інструмент громадської участі, що активно впроваджується у всьому світі для залучення молоді до прийняття рішень, які їх стосуються, а також як спосіб заохотити та розвивати громадську участь учнів та учениць, а також їх зв'язок із громадою. Адже активна громадська позиція, закладена з раннього віку – це фундамент для побудови демократичного, розвиненого та успішного суспільства.  ШГБ дає можливість учням та ученицям вирішувати, як розподілятимуться кошти на шкільні проєкти, які вони створюють, а також промотувати свої проєкти, знайомитися з бюджетним процесом тощо. Досвід європейських муніципалітетів, які впроваджують ШГБ вже багато років, показує, що головний результат – це активізація участі молоді у виборах та у суспільно-політичному житті в цілому. Ладанська селищна рада за підтримки  шведсько-українського проєкту PROSTO розробиkf інструментарій для впровадження Шкільного громадського бюджету, яким послуговуються в роботі Ладанської громади. Мета проєкту – залучення шкільної молоді до ефективного впровадження ШГБ у закладах освіти Ладанської селищної ради, активізувати молодь до участі в розподілі коштів селищного бюджету, реалізуючи важливі для них ідеї та проєкти.

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільний громадський бюджет

Ладанської селищної ради

І. Загальні положення

1.1. Положення про шкільний громадський бюджет (конкурс шкільних проєктів) Ладанської селищної ради (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації та впровадження шкільного громадського бюджету на території Ладанської територіальної громади.

1.2. Метою впровадження шкільного громадського бюджету є підвищення рівня довіри учнівської молоді до діяльності органів місцевого самоврядування, її залучення до прийняття рішень у територіальній громаді, покращення рівня обізнаності щодо всіх етапів розробки та впровадження громадських проєктів та підвищення рівня участі жителів територіальної громади (далі - ТГ).

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

шкільний громадський бюджет (далі – бюджет участі) -  це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, спрямований на залучення здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) до участі в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів та проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти з подальшим фінансуванням для їхньої реалізації;

робоча група з реалізації програми «Шкільний громадський бюджет» (далі – робоча група) – створена розпорядженням селищного голови, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який складається з представників учнівського самоврядування шкіл, гуманітарного відділу Ладанської селищної ради, молодіжної ради та педагога-координатора з кожного закладу освіти. Основні завдання робочої групи – координація перебігу бюджету участі, вирішення спірних питань, здійснення аналізу щодо можливості реалізації запропонованих проєктів відповідно до умов бюджету участі, відбір ідей учнів та визначення переліку проєктів для голосування, затвердження проєктів - переможців за результатами голосування та здійснення контролю за їх реалізацією;

Координатор – представник закладу освіти, до повноважень якого входить консультування та допомога учням на усіх етапах бюджету участі, зберігання бланків проєктів та бланків для голосування, збір поданих учнями проєктів, передача їх до робочої групи, участь у підрахунку голосів;

Конкурс – процедура визначення здобувачами освіти закладів загальної середньої освіти Ладанської територіальної громади проєктів-переможців шляхом відкритого голосування у порядку, встановленому цим Положенням, серед загальної кількості представлених для голосування проєктів;

Автор проєкту – учень ЗЗСО Ладанської селищної  ради, який закінчив не менше 4 класів та створив ідею щодо покращення просторового середовища ЗЗСО Ладанської селищної ради або дозвілля учнів, оформив її у вигляді проєкту у спосіб, передбачений цим Положенням;

Проєкт – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея чи ініціатива, що подана автором відповідно до форми подання проєкту та відповідає вимогам, визначеним цим Положенням;

Підготовка і подання проєктів учнями – етап бюджету участі, під час якого автором розробляється ідея у вигляді бланку проєкту та подається у встановлений термін;

Аналіз проєктів – етап бюджету участі, під час якого відбувається перевірка поданих авторами проєктів на предмет відповідності вимогам цього Положення, місцевим нормативно-правовим актам та чинному законодавству України. Аналіз проєктів здійснюється робочою групою;

Бланк аналізу проєкту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих авторами проєктів;

Голосування – етап бюджету участі, під час якого учнями визначаються проєкти - переможці серед представлених для голосування проєктів у встановлений термін;

Учасник голосування – учень ЗЗСО Ладанської селищної ради, який закінчив не менше 4 класів, та проголосував за проєкт у спосіб, визначений цим положенням;

Бланк для голосування - документ встановленої форми для проведення голосування за проєкти учнів;

Проєкти-переможці – проєкти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість балів шляхом їх підрахунку;

Пункт супроводу шкільного бюджету участі (далі – пункт супроводу) – спеціально визначене місце, у якому відповідальні особи, члени робочої групи виконують функції прийому здобувачів освіти з питань шкільного бюджету участі (інформаційно-консультативна підтримка, прийом проєктів, голосування тощо).

1.4. Фінансування бюджету участі проводиться за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

1.5. Інформація про бюджету участі оприлюднюється на офіційному вебсайті Ладанської селищної ради та (або) інших засобах масової інформації, в тому числі і друкованих, на дошках оголошень у ЗЗСО.

1.6. Метою бюджету участі є залучення здобувачів освіти ЗЗСО до участі в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів та проведення відкритого голосування за них.

1.7. Завдання бюджету участі:

а) підтримка реалізації концепції Нової української школи;

б) підвищення рівня довіри молоді до процесів прийняття рішень органами місцевої влади; їх залучення до процесів врядування;

в) підвищення рівня інформованості та обізнаності молоді у сфері бюджетування та молодіжної партисипації.

ІІ. Інформаційно-промоційна кампанія

2.1. У процесі впровадження шкільного громадського бюджету протягом строку дії Цільової програми «Шкільний громадський бюджет у Ладанській територіальній громаді на 2024-2025 роки» проводиться інформаційно-промоційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

2.1.1. Інформаційно-промоційну кампанію проводять: гуманітарний відділ Ладанської селищної ради та молодіжна рада селищної ради:

а) ознайомлення здобувачів освіти загальноосвітніх закладів з основними положеннями та принципами, хронологією, етапами і датами проведення заходів шкільного громадського бюджету з урахуванням останніх змін, а також заохочення їх до подачі проєктів;

б) представлення отриманих проєктів та заохочення до участі в голосуванні;

в) розповсюдження інформації щодо перебігу та результатів реалізації проєктів-переможців шкільного громадського бюджету.

ІІІ. Порядок підготовки проєктів

3.1. Проєкт на шкільний громадський бюджет розробляється автором відповідно до форми подання проєкту (додаток 1).

3.2. Назва проєкту викладається лаконічно, в межах одного речення. Назва проєкту не може суперечити його основній меті.

3.3. План заходів з виконання проєкту відображає логіку та етапи виконання проєкту, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг тощо).

3.4. Розрахунки, креслення, фотографії, що розкривають сутність, цілі проєкту та можливість його практичної реалізації, можуть додаватися автором до проєкту, що передбачено формою подання проєкту.

3.5. При підготовці проєкту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:

а) бюджет проєкту, розрахований автором, включає всі витрати та погоджений структурним підрозділом з питань фінансів;

б) питання реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень органів місцевого самоврядування – Ладанської селищної ради;

в) реалізація проєкту спрямована на покращення умов навчально-виховного процесу;

г) реалізація проєкту здійснюється в межах одного календарного року;

ґ) усі обов’язкові поля форми подання проєкту заповнені.

3.6. У рамках шкільного громадського бюджету не можуть прийматись проєкти, які:

а) розраховані тільки на розробку проєктної документації;

б) носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів у майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

в) передбачають витрати на утримання та обслуговування в подальшому, що перевищують вартість реалізації проєкту;

г) передбачають заходи з енергозбереження (заміна вікон, дверей тощо);

ґ) не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пункті 3.5.

IV. Порядок подання проєктів

4.1. Проєкти для участі в конкурсі може подати здобувач освіти ЗЗСО Ладанської селищної ради, який закінчив повних 4 класи.

 4.2. Проєкт з додатками має бути поданий в паперовому та (або) електронному вигляді особисто автором до Координатора ЗЗСО. По завершенню етапу «Підготовка і подання проєктів учнями» Координатор ЗЗСО передає Раді бланки проєктів згідно з реєстром (додаток 2).

4.3. Подаючи проєкт на реалізацію в рамках бюджету участі, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Ладанською селищною радою цього проєкту, ідеї, у тому числі після реалізації програми.

4.4. Автор проєкту може подавати не більше ніж 1 проєкт, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів шкільного громадського бюджету на території Ладанської селищної ради.

4.5. Проєкти приймаються з першого робочого дня вересня місяця 2024 року та з першого робочого дня  лютого місяця 2025 року протягом 14 календарних днів.

4.6. Із заповненими бланками проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі можна ознайомитись у розділі «Шкільний громадський бюджет» на офіційному сайті Ладанської селищної ради.

4.7. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.8. Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів проєктів.

4.9. Внесення змін щодо суті проєкту можливе лише за згодою авторів проєкту.

4.10. Автор проєкту або уповноважена ним особа повинен представити проєкт в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проєктів. Внесення можливих поправок до проєктів можливе протягом 7 календарних днів від дня публічного обговорення.

V. Порядок розгляду та перевірки проєктів

5.1. Робоча група веде реєстр отриманих проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі.

5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проєкту робоча група:

5.2.1. У разі, якщо проєкт є неповним або заповнений з помилками, уповноважений робочий орган по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку проєкт буде відхилений.

 5.2.2. У разі, якщо проєкт не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються до автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну інформацію протягом 7 календарних днів.

5.2.3. Протягом 7 календарних днів з дня отримання проєктів, здійснюють їх аналіз; Результати аналізу проєктів Радою заносяться до бланку аналізу проєкту (додаток 3).

5.2.4. Виступають ініціаторами зустрічей з авторами проєктів у разі, коли більше ніж один проєкт стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проєктів останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проєкту, проєкти розглядатимуться в своєму початковому варіанті.

5.2.5. У певних ситуаціях можуть продовжити термін аналізу проєктів, реалізація який відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі до 14 календарних днів.

5.3. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо проєктів робоча група розміщує у розділі «Шкільний громадський бюджет» на офіційному сайті Ладанської селищної ради.

 5.4. За результатами розгляду проєктів робоча група формує переліки позитивно і негативно оцінених проєктів.

5.5. Переліки з проєктами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з поданням причини відмови), розміщуються у розділі «Шкільний громадський бюджет» на офіційному сайті Ладанської селищної ради не пізніше як за 2 календарні дні до дня початку голосування.

5.6. Проєкти, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.

VI. Голосування за проєкти

6.1. Голосування за проєкти триває протягом 15 робочих днів з дня початку голосування: з 01 жовтня 2024 року та з 01 березня 2025 року, з 8.00 до 17.00 години у часи роботи визначених пунктів голосування - навчальних закладів.

6.2. Голосування за проєкти учнів здійснюється в паперовому вигляді на бланку для голосування (додаток 4).

6.3. При видачі учню бланку для голосування Координатор прописує його порядковий номер та зазначає його у реєстрі учнів ЗЗСО (додаток 5).

6.4. Перелік пунктів голосування з датою дня голосування має бути оприлюднений не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку голосування.

6.5. Голосування відбувається шляхом:

а) передачі працівниками робочої групи бланку голосування з переліком запропонованих проєктів для голосування у пунктах голосування, визначених на території Ладанської селищної ради;

б) передачі здобувачами освіти заповненого бланку для голосування безпосередньо працівникам робочої групи – або опусканням заповненого бланку в скриньку для голосування.

6.6. На бланках для голосування учасник голосування може вибрати з поміж виставлених на голосування проєктів - 1 (один) проєкт, який попередньо отримав позитивну оцінку, реалізація якого відбуватиметься за рахунок кошів бюджету участі.

6.7. Учасник голосування, може проголосувати не більше, ніж за один проєкт закладу освіти в якій навчається.

VII. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Після завершення кінцевого терміну голосування проводиться процедура встановлення результатів та визначення проєктів – переможців:

7.1.1. Встановлення результатів та визначення проєктів - переможців за результатами голосування по кожному навчальному закладу проводиться робочою групою шляхом підрахунку голосів за поданий проєкт. Під час підрахунку голосів, в якості спостерігачів, за поданням керівництва ЗЗСО, долучаються здобувачі освіти відповідних закладів освіти (крім учасників конкурсу).

7.1.2. Результати голосування за проєкти заносяться у реєстр голосів (додаток 6) та фіксуються у протоколі з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті селищної ради.

7.2. Перелік за рейтингом всіх проєктів, за які відбувалось голосування, та перелік проєктів-переможців розміщуються на офіційному вебсайті Ладанської селищної ради не пізніше 7 календарних днів з моменту встановлення результатів голосування.

7.3. Якщо за результатами голосування два або більше проєктів, які відповідно до рейтингу є потенційними переможцями, отримали однакову кількість голосів, але фінансових ресурсів не вистачає на реалізацію всіх цих проєктів, то проводиться другий етап голосування між цими проєктами, але не пізніше, ніж протягом одного тижня після першого етапу голосування.

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Консультації стосовно бюджету участі мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний наступний рік.

8.2. Процес реалізації бюджету участі підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджетування.

8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі бюджету участі на кожний наступний рік розробляє робоча група. Персональний та кількісний склад робочої групи може бути змінений розпорядженням селищного голови.

8.4. Реалізація проєктів покладається на розпорядника коштів Цільової програми «Шкільний громадський бюджет у Ладанській територіальній громаді на 2024-2025 роки».

8.5. Проєкти-переможці підлягають фінансуванню за рахунок коштів селищного бюджету.

8.6. Робоча група за результатами реалізації проєктів-переможців оприлюднює підсумковий звіт про реалізацію проєктів - переможців на офіційному вебсайті Ладанської селищної ради.

8.7. Автори проєктів - переможців можуть здійснювати контроль за реалізацією проєктів. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня або одержувачі) коштів забезпечують взаємодію та координацію в межах бюджетного законодавства з авторами проєктів-переможців у процесі їх реалізації.

8.8. Автор проєкту (за його бажанням) в межах діючого законодавства може бути залучений до реалізації проєкту (авторський, технічний нагляд, здійснення закупівель тощо).

Додаток 1

до Положення про шкільний громадський бюджет Ладанської селищної ради

БЛАНК ПРОЄКТУ № __

шкільного громадського бюджету Ладанської селищної ради

_______________________________________________________________________________

назва закладу загальної середньої освіти

Автор проєкту __________________________________________________________________

(ім’я, прізвище, клас)

_______________________________________________________________________________

1. НАЗВА ПРОЄКТУ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________

2. ЩО ХОЧЕТЕ ЗРОБИТИ? _______________________________________________________________________________________________________________________________

Опишіть детально. 

 1. ЧОМУ ВИ ХОЧЕТЕ ЦЕ ЗРОБИТИ? _______________________________________________________________________________________________________________

                                                         Що зміниться у закладі загальної середньої освіти після вашого проєкту? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. СКІЛЬКИ ЧАСУ ПОТРІБНО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ? ______________________________________________________________________________________________________________

5. ДЕ ВИ ХОЧЕТЕ РЕАЛІЗУВАТИ ВАШ ПРОЄКТ? ______________________________________________________________________________________________________________

Опишіть докладно місце.

Продовження додатка 1.

 

6. СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ ВАШ ПРОЄКТ (КОШТОРИС)?

Надайте загальну суму, а також приблизну вартість різних витрат.

Перелік  витрат

Кількість  одиниць

Вартість, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна  сума, грн:

 

7. ЛИСТ ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЄКТ

№ з/п

Прізвище та ім’я учня

Клас

Підпис

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 ________                                                                                                  _________________________

     дата                                                                                                                             прізвище та ім’я автора

________                                  ______________                    ________________________________

     дата                                                підпис                                                  ПІБ одного з батьків  автора або опікуна

Додаток 2

до Положення про шкільний громадський бюджет Ладанської селищної ради

РЕЄСТР

поданих проєктів шкільного громадського бюджету

Ладанської селищної ради

____________________________________________________________

(назва закладу загальної середньої освіти)

№ проєкту

Назва проєкту

Прізвище та ім’я автора проєкту

Підпис автора проєкту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор        _____________         ________________        _______________________

                                       підпис                                      дата                                                 ПІБ

Додаток 3

до Положення про шкільний громадський бюджет Ладанської селищної ради

                                      БЛАНК АНАЛІЗУ ПРОЄКТУ

шкільного громадського бюджету

Ладанської селищної ради

Назва закладу загальної середньої освіти:__________________________________________

Номер та назва проєкту:

№___   ________________________________________________________________________

Прізвище та ім’я автора проєкту: ________________________________________________

 1. Бланк проєкту заповнено автором згідно з вимогами Положення:
 • так
 • ні
 1. У разі невідповідності проєкту вимогам Положення було здійснено звернення до автора і автор у визначений термін:
 • надав додаткову інформацію (проєкт доопрацьований)
 • не надав додаткову інформацію (проєкт відхилений)
 1. Реалізація проєкту входить до повноважень цього закладу загальної середньої освіти:
 • так
 • ні (чому?) ______________________________________________________________
 1. Реалізація проєкту може відбутися протягом  бюджетного року:
 • так
 • ні (чому?)________________________________________________________________
 1. Кошторис проєкту:
 • без зауважень
 • із зауваженнями (необхідно змінити, додати, уточнити або видалити перелік витрат)

Обґрунтування:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатку 3

Оновлений кошторис проєкту:

 

Перелік витрат

Кількість одиниць

Вартість, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума, грн.

 

 1. Висновок щодо можливості виконання проєкту:
 • позитивний
 • негативний (чому?)________________________________________________________
 1. Висновок Ради щодо допущення проєкту до голосування:
 • допустити
 • -відхилити (чому?)

Обґрунтування:_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________             _______________________   ______________________________

         дата                                                             підпис                                       голова/заступник голови Ради

Додаток 4

до Положення про шкільний громадський бюджет Ладанської селищної ради

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №___

шкільного громадського бюджету

Ладанської селищної ради

_______________________________________________________________________

(назва закладу загальної середньої освіти)

Ваше прізвище та ім’я:__________________________________________________________

Ваш клас: _____________________________________________________________________

Номер та назва проєкту за який Ви голосуєте:

№_______   _____________________________________________________________________

    Додаток 5

до Положення про шкільний громадський бюджет Ладанської селищної ради

РЕЄСТР УЧНІВ

шкільного громадського бюджету

Ладанської селищної ради

_________________________________________________________________

назва закладу загальної середньої освіти

Прізвище та ім’я учня

Клас

№ бланка для голосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор        _____________         ________________        _______________________

                                       підпис                                      дата                                                 ПІБ

Додаток 6

до Положення про шкільний громадський бюджет Ладанської селищної ради

 

РЕЄСТР ГОЛОСІВ

шкільного громадського бюджету

Ладанської селищної ради

_________________________________________________________________

назва закладу загальної середньої освіти

№ проєкту

Назва проєкту

Прізвище та ім’я автора проєкту

Кількість голосів

Загальна сума витрат на проєкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор/заступник директора закладу      _______________           _____________________

                                                                                        підпис                                        ім’я, прізвище

Координатор                                                           ________________        _____________________

                                                                                   підпис                                              ім’я, прізвище

Голова Ради/член Ради                                    ________________        _____________________

                                                                                   підпис                                              ім’я, прізвище

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису