ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ладанської територіальної громади Чернігівської області на 2021-2027 роки

1. ЗАМОВНИК – Ладанська селищна рада (вул. Миру, буд. 77, корпус А, смт. Ладан, Прилуцький район, Чернігівська обл., 17583).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв`язок з іншими документами державного планування. Стратегія розвитку Ладанської територіальної громади Чернігівської області на 2021- 2027 роки (далі – Стратегія) є документом державного планування місцевого рівня та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО). СЕО Стратегії дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Мета Стратегії Ладанської територіальної громади - стратегічне бачення її розвитку, стратегічні та оперативні цілі, індикатори (показники) їх досягнення, завдання для її сталого економічного і соціального розвитку. Вона ґрунтується на результатах SWOT-аналізу, проведеного робочою групою та враховує залежності, виявлені під час складання SWOTматриці. В основі методики створення Стратегії – вимоги законодавства України, насамперед, законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів». Під час її розробки враховані положення низки підзаконних нормативно-правових актів, а саме: постанов Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931 «Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів» (зі змінами), від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами), «Методичні рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціальноекономічного розвитку об`єднаної територіальної громади» (затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30 березня 2016 року № 75). Пріоритетними завданнями відповідно до стратегічних цілей розвитку Ладанської територіальної громади будуть: 1. Розвиток людського потенціалу. 2.Комфортні та безпечні умови для життя. 3. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки. 4. Прискорений інноваційний розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності. 5.Ефективне багаторівневе врядування та управління територіальним розвитком.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (зокрема щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів). Стратегія охоплює такі види господарської діяльності: енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, промисловий комплекс, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт, культуру та туризм, охорону навколишнього природного середовища.

До завдань екологічного спрямування включених до Стратегії входять: ліквідація всіх стихійних сміттєзвалищь; запровадження централізованої системи роздільного збору твердих побутових відходів та вивіз та їх первинну утилізацію; відтворення прирічкових лісових смуг та каскадів ставків. Проєкти екологічного спрямування (розробка документів просторового планування громади, оновлення документації землеустрою громади і т. п.) відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть процедурі оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

4. Ймовірні наслідки. В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів: а) для довкілля: - клімат і мікроклімат; - геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); - атмосферне повітря; - водні ресурси; - біорізноманіття фауни і флори; - соціальне та техногенне середовища, у тому числі для здоров’я населення: б) для територій з природоохоронним статусом:

На території Ладанської територіальної громади є об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення: ботанічні заказники - Бабки, Боярське, Голубівка, Кут, Левен, Пасічне, Скиток; гідрологічний заказник - Полівщина; заповідні урочища - Івківці, Три ярки; ботанічна памятка природи - Івківці. Заходи передбачені проєктом Стратегії не матимуть впливу на їх екологічний стан. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення при реалізації Стратегії – відсутні, тому і немає потреби в їх оцінці.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено. Стратегія спрямована на дотримання екологічних стандартів. Оцінка ймовірних наслідків для довкілля від реалізації Стратегії вказує на те, що її реалізація позитивно вплине на стан атмосферного повітря, водних об'єктів, ситуацію з відходами, земельні ресурси, біорізноманіття, рекреаційні зони та культурну спадщину При впровадженні заходів Стратегії, порівняно із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення, тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої (модернізаційної альтернативи) Стратегії. З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час складання звіту з СЕО Стратегією, передбачається розгляд двох сценаріїв: інерційний (песимістичний) та модернізаційний (реалістичний). Інерційний сценарій базується на припущеннях, що баланс внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на громаду, як суспільне та соціально-економічне явище, залишається незмінним, система змінюється за попереднім алгоритмом, тобто за інерцією. У цілому, суспільний, соціально-економічний стан країни та регіону є або нейтральним, або таким, що не сприяє розвитку громади. Модернізаційний сценарій розвитку базується на припущеннях, формування дуже сприятливих зовнішніх (міжнародних, національних) та внутрішніх (в громаді) факторів впливу. Тобто громада максимально скористається можливостями стрімкого розвитку країни.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки. Під час СЕО будуть застосовані такі аналітичні методи: - колективні експертні оцінки; - аналіз тенденцій; - SWOT-аналіз; - цільовий аналіз та інші. Також будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші. Для підготовки звіту передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності): - регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в області; - екологічний паспорт області; - статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров’я населення; - дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); - інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проєкту Програми; - іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування. Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативноправовими актами. Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров`я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме: Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ладанської територіальної громади Чернігівської області на 2021- 2027 роки надаються до Ладанської селищної ради (вул. Миру, буд. 77, корпус А, смт. Ладан, Прилуцький район, Чернігівська обл., 17583), e-mail: zagalna@ladanska-gromada.gov.ua, тел: (04637) 77374.

Строк подання зауважень та пропозицій становить не менше 15 днів з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки на офіційному веб-сайті Ладанської селищної ради.