ДЕЙНЕКА Тамара Олександрівна - начальник відділу кадрової та юридичної роботи Ладанської селищної ради.

ТИЩЕНКО Ярослав Миколайович - головний спеціаліст відділу кадрової та юридичної роботи Ладанської селищної ради.

ЧЕРЕП Віктор Миколайович - провідний спеціаліст відділу кадрової та юридичної роботи Ладанської селищної ради.

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ кадрової та юридичної роботи

Ладанської селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Відділ кадрової та юридичної роботи Ладанської селищної ради та її виконавчого комітету є структурним підрозділом селищної ради та її виконавчого комітету і безпосередньо підпорядковується селищному голові та згідно функціональних повноважень - керуючому справами виконавчого комітету.
  2. Відділ кадрової та юридичної роботи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними документами.
  3. Відділ є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядковується виконавчому комітету, селищному голові, секретарю ради, заступнику  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету селищної ради.
  4. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою згідно чинного законодавства.
  5. Відділ кадрової та юридичної роботи не є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та штампи.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Основними завданнями та функціями відділу є:

2.1. З питань кадрової роботи:

2.1.1. забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в селищній раді, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління селищної ради (далі – підпорядковані установи, підприємства, заклади), і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить селищному голові пропозиції щодо її вдосконалення;

2.1.2. Підготовка річних планів роботи з кадрами, проведення аналізу щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування замовлень на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (разом з іншими виконавчими органами селищної ради).

2.1.3. Проведення роботи з кадровим резервом, здійснення організаційно-методичного керівництва формуванням кадрового резерву, аналізу та узагальнення практики формування кадрового резерву у виконавчих органах селищної ради, внесення голові селищної ради пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи (разом з керівниками виконавчих органів апарату селищної ради).

2.1.4. Вивчення разом з іншими структурними підрозділами селищної ради особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчих органах селищної ради, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, ознайомлення із попередженням про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

2.1.5. В межах компетенції забезпечення контролю за добором та розстановкою кадрів апарату селищної ради та її виконавчих органів відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.6. Прийом від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії. Здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

2.1.7. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком.

2.1.8. Розгляд та внесення керівництву селищної ради пропозицій щодо проведення стажування кадрів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Підготовка разом з відповідними виконавчими органами документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням.

2.1.9. Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів.

2.1.10. Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам апарату селищної ради та виконкому, внесення про це записів до трудових книжок.

2.1.11. Обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіку щорічних відпусток працівників апарату селищної ради та виконкому та керівників виконавчих органів селищної ради.

2.1.12. Розгляд матеріалів та підготовка документів з питань заохочення та нагородження трудових колективів підприємств, організацій, установ району, окремих осіб. Ведення відповідного обліку.

2.1.13. Здійснення у межах своєї компетенції заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

2.1.14. Своєчасна підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам.

2.1.15. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників.

2.1.16. Оформлення, видача посвідчень та довідок з місця роботи працівника.

2.1.17. Підготовка документів для відрядження працівників.

2.1.18. Участь у межах своєї компетенції у розробленні структури апарату селищної ради та виконавчого комітету, штатного розпису, контроль за розробленням посадових інструкцій працівників селищної ради та її виконавчих органах.

2.1.19. Здійснення організаційного забезпечення, участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування селищної ради та виконавчого комітету на них обов’язків і завдань.

2.1.20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; організація разом з іншими структурними підрозділами селищної ради, навчання працівників апарату селищної ради та виконавчого комітету.

2.1.21. Здійснення у виконавчих органах селищної ради контролю за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів чинного законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування (разом з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчого комітету).

2.1.22. Здійснення контролю обліком військовозобов’язаних і призовників та бронюванням військовозобов’язаних селищної ради та виконавчого комітету.

2.1.23. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

2.1.24. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

2.2. З питань юридичної роботи:

2.2.1. Правове забезпечення діяльності апарату селищної ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів.

2.2.2. Організація юридичної роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів селищною радою, її виконавчим комітетом, керівниками та іншими посадовими особами при здійсненні ними своїх повноважень, а також запобігання порушенням чинного законодавства в діяльності апарату селищної ради.

2.2.3. Забезпечення правильного застосування законодавства виконавчими органами селищної ради, внесення пропозицій селищній раді, її виконавчому комітету, селищному голові про необхідність вжиття заходів щодо приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства України актів, прийнятих з його порушенням.

2.2.4. Безпосередня розробка та участь при розробці іншими виконавчими органами проектів нормативно-правових актів, правових актів індивідуальної дії селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови.

2.2.5. Юридична експертиза на відповідність чинному законодавству проектів рішень сесії селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови та їх погодження.

2.2.6. Підготовка у разі невідповідності проєкту рішення селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядження селищного голови вимогам чинного законодавства письмового висновку з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання з посиланням на відповідні норми права та обґрунтуванням своєї позиції, який додається до проєкту для прийняття остаточного рішення.

2.2.7. Підготовка за дорученням селищного голови правових висновків з питань, які виникають в процесі діяльності селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів селищної ради.

2.2.8. Розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, роз’яснення вимог чинного законодавства із зазначених у зверненнях питань, участь в прийомах громадян, що здійснюють керівники селищної ради.

2.2.9. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції селищної ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів, розробка відповідних пропозицій (разом з відповідними виконавчими органами селищної ради).

2.2.10. Участь у проведенні нарад, семінарів, обговорень, інших заходів, пов’язаних з вирішенням правових питань, що виникають в процесі діяльності селищної ради та її виконавчих органів.

2.2.11. Проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів селищної ради, надання їм консультацій з правових питань, роз’яснення вимог чинного законодавства та існуючої практики його застосування. В разі необхідності надання витягів з нормативно-правових актів.

2.2.12. Здійснення методичного керівництва правовою роботою у виконавчих органах селищної ради, внесення на розгляд керівництва пропозицій щодо її вдосконалення.

2.2.13. Проведення претензійної і позовної роботи з метою захисту прав і законних інтересів селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови.

2.2.14. Представлення в установленому чинним законодавством порядку інтересів селищної ради, її виконавчих органів, селищного голови в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання під час розгляду та вирішення правових питань і спорів.

2.2.15. Подання за результатами і наслідками розгляду претензій, позовів і судових справ керівництву селищної ради пропозицій щодо вдосконалення та усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності селищної ради та її виконавчих органів.

2.2.16. Сприяння своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.

2.2.17. Надання юридичної оцінки проектам договорів, що укладаються селищною радою. Участь в погодженні проектів договорів, вирішенні переддоговірних спорів. Надання відповідних пропозицій керівництву селищної ради щодо усунення недоліків в договірній роботі.

2.2.18. Підготовка в разі необхідності відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної та моральної шкоди, заподіяної селищній раді, відповідних документів для вирішення питань щодо притягнення винних до відповідальності.

2.1.19. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання суб’єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

2.2.20. Забезпечення обліку і зберігання нормативно-правових актів, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, підтримання їх у контрольному стані. Збір інформації та інформування селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови про зміни в чинному законодавстві, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

2.2.21. Проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради роботи з перегляду нормативно-правових актів та правових актів індивідуальної дії селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови, інших документів правового характеру з метою приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

2.2.22. Виконання інших функцій згідно з чинним законодавством.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Структура, чисельність працівників та положення про відділ кадрової та юридичної роботи затверджуються рішенням селищної ради і мають забезпечувати якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.

3.2. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти відділу працюють на основі плану роботи відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

3.4. Виконавчий комітет Ладанської селищної ради зобов’язаний створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх приміщенням, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Ладанський селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи має бути не менше 5 років та відповідний досвід роботи з кадрами в органах місцевого самоврядування або на державній службі.

4.3. Основною метою діяльності начальника відділу є здійснення управління роботою працівників відділу, контроль за дотриманням встановлених правил роботи з документами в структурних підрозділах селищної ради, виконання обов’язків, визначених Положенням про відділ.

4.4. Начальник відділу діє на підставі положення про відділ, затвердженого рішенням селищної ради.

4.5. Начальник відділу в межах своїх повноважень здійснює функції по виконанню завдань, покладених на відділ та визначених положенням, а саме:

4.5.1. Здійснює керівництво діяльністю та організацією роботи відділу  відповідно до цього положення.

4.5.2. Визначає пріоритети роботи відділу та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджених планів роботи селищної ради.

4.5.3. Організовує та забезпечую контроль, у межах компетенції, за дотриманням відділом Конституції України, законів України, актів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України тощо, планів діяльності селищної ради, рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, строків розгляду запитів та звернень депутатів всіх рівнів, звернень громадян, запитів на публічну інформацію, а також строків виконання управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції.

4.5.4. Надає обов’язкові до виконання доручення працівникам відділу з питань, що належать до сфери діяльності відділу, контролює їх виконання.

4.5.5. Контролює розробки та внесення змін, в разі потреби,  до положень про структурні підрозділи селищної ради, погодження та подання їх на затвердження селищній раді.

4.5.6. Контролює розробку та внесення змін, в разі потреби, посадові інструкції працівників структурних підрозділів селищної ради, їх погодження та затвердження.

4.5.7. Організовує планування роботи відділу.

4.5.8. Готує пропозиції до прийняття рішень щодо кадрових та юридичних питань; забезпечує розгляд вхідної кореспонденції.

4.5.9. Бере участь у нарадах, семінарах, сесіях ради та засіданнях виконавчого комітету.

4.5.10. Розробляє та вносить, в установленому порядку, проєкти нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів з питань, що належить до сфери діяльності відділу.

4.5.11. Здійснює спільно з працівниками відділу розгляд та погодження  проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів селищної ради.

4.5.12. Забезпечує підготовку та надання керівництву селищної ради інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції відділу.

4.5.13. Взаємодіє з органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, організаціями роботодавців, з підприємствами, установами та організаціями згідно до повноважень відділу.

4.5.14. Ініціює та проводить наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5.15. Взаємодіє із структурними підрозділами селищної ради для прийняття узгоджених рішень.

4.5.16. Забезпечує дотримання працівниками відділу:

- виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства;

- правил внутрішнього трудового розпорядку;

- вимог нормативно-правових актів з охорони праці та правил пожежної безпеки у службових кабінетах відділу.

4.5.17. Подає пропозиції селищному голові про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників відділу.

4.5.18. Подає на затвердження Ладанському селищному голові пропозиції до проектів кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників відділу.

4.5.19. Подає пропозиції та організовує професійне навчання працівників відділу та структурних підрозділів селищної ради.

4.5.20. Вживає, у межах компетенції, заходи щодо запобігання та протидії корупції. У разі одержання чи виявлення інформації про вчинення підлеглими корупційного правопорушення, вживає заходи щодо припинення такого правопорушення.

4.6. Обов’язки начальника під час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою, іншими причинами виконує головний спеціаліст відділу або посадова особа  визначена розпорядженням селищного голови.

4.7. Начальник відділу має право:

- на повагу до своєї особистості, честі і гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

-  на чітке визначення посадових обов’язків;

- на належні умови роботи та їх матеріально-технічне забезпечення;

- оскарження, в установленому порядку, рішення про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

- контролювати і вимагати дотримання структурними підрозділами селищної ради встановлених правил роботи з документами;

- вимагати від керівників структурних підрозділів селищної ради своєчасного подання інформації по виконанню розпорядчих документів, проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів;

- вносити на розгляд пропозиції щодо вдосконалення роботи з документами;

- використовувати для виконання покладених на відділ завдань інформаційні бази, засоби зв’язку, інші технічні та інформаційні засоби;

- представляти селищну раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

- отримувати від державних органів влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до його повноважень, у випадках передбачених законом;

- мати інші права, необхідні для здійснення покладених на відділ завдань та функцій, якщо такі права надані в установленому порядку.

4.8. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», інших законодавчих актів начальник відділу несе персональну відповідальність за:

- невиконання (неналежне виконання) покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

- наслідки своїх розпоряджень, доручень, рішень, самостійно прийнятих під час виконання службових обов'язків, а також за бездіяльність;

- неналежну організацію роботи та результати діяльності відділу;

- забезпечення трудової та виконавської дисципліни у відділі;

- втрату і неправильне використання печаток і штампів, що використовуються в роботі відділу;

- втрату документів з грифом ДСК або розголошення відомостей, що містяться в них;

- недотримання вимог нормативних документів з питань охорони праці та пожежної безпеки у відділі;

- порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

- вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

- перевищення службових повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування або вчинення інших дій, що шкодять авторитету служби.

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші порушення службової дисципліни;

- порушення нормативних актів з охорони праці та діючих інструкцій;

- неякісне та несвоєчасне виконання завдань і повноважень, покладених на відділ даним Положенням, окремих доручень керівництва селищної ради, а також надання недостовірної інформації.

  1. ПРАВА ТАОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Посадові особи відділу призначаються на посади та звільняються з них розпорядженням селищного голови у порядку визначеному нормативними актами.

5.2. Службові обов’язки посадових осіб відділу визначаються їх посадовими інструкціями, що розробляються начальником відділу, погоджуються із керуючим справами виконавчого комітету селищної ради, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків, координує роботу відділу та затверджуються селищним головою.

5.3. Для виконання визначених завдань та функцій працівники відділу мають право:

- в межах своєї компетенції, представляти селищну раду в органах державної виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, установах і організаціях;

- взаємодіяти з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень при розгляді питань, що стосуються компетенції відділу;

- отримувати від виконавчих органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ і організацій матеріали з питань, що належать до компетенції відділу;

- брати участь у нарадах, які проводяться в селищній раді з питань кадрової та юридичної роботи та практики застосування норм чинного законодавства;

- вносити начальнику відділу пропозиції з питань удосконалення роботи відділу, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування та юридичної роботи;

- залучати за дорученням селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу та за згодою керівників виконавчих органів селищної ради необхідних спеціалістів для підготовки проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, для розроблення планів і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

- на своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

- користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Працівники відділу зобов’язані:

- дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

- працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів;

- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

- підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

- утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

- поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

- дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

- проявляти ініціативність у роботі;

- дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

- підтримувати авторитет селищної ради, її виконавчих органів та громади.

- зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

- не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

- проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.5. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

- брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

- вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

- виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

- приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

- брати участь у страйках.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету громади, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

8.1.  Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбаченими чинним законодавством України.

8.2. Працівники відділу здійснюють кадрове та юридичне забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату селищної ради, виконавчих органів селищної ради та взаємодіють у своїй роботі з працівниками цих органів.

8.3. Порядок взаємодії працівників відділу, що забезпечують кадрову та юридичну роботу відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

 

IX. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності відділу, не допускається.

9.2. Положення про відділ кадрової та юридичної роботи селищної ради затверджується рішенням Ладанської селищної ради.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Ладанської селищної ради.