ЛЯШЕНКО Юлія Павлівна - начальник гуманітарного відділу Ладанської селищної ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про гуманітарний відділ Ладанської селищної ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гуманітарний відділ Ладанської селищної ради (далі - відділ) є виконавчим органом ради й утворюється Ладанською селищною радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, молоді, спорту.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Ладанській селищній раді та підпорядковується виконавчому комітету Ладанської селищної ради, Ладанському селищному голові, фінансується за рахунок коштів бюджету громади.

1.3. До сфери управління відділу входять комунальні заклади освіти, культури, молоді та спорту.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та наказами відповідних департаментів та управлінь Чернігівської обласної державної адміністрації, рішеннями Ладанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Ладанського селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Положення про відділ Ладанської селищної ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці працівників відділу затверджується рішенням Ладанської селищної ради.

1.6. Посадові інструкцію начальника, спеціалістів та інших працівників відділу затверджує Ладанський селищний голова.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2. Основними завданнями відділу є:

2.1.Участь у реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді, спорту.

2.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань освіти, культури, молоді, спорту.

2.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають в громаді.

2.4. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розроблення та організація виконання програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту.

2.5. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.6. Навчально-методична координація діяльності навчальних, культурно-мистецьких та спортивних закладів громади, подання пропозицій щодо їх фінансового забезпечення, зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності культурних та спортивних закладів різних форм власності.

2.7. Участь у комплектуванні навчальних, культурних та спортивних закладів кадрами, в тому числі керівними; удосконалення професійної кваліфікації працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства.

2.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних, культурно-мистецьких та спортивних закладів громади.

2.9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах громади.

2.10. Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної, мистецької освіти.

2.11. Вирішення питань про надання неповнолітнім та дорослим мешканцям громади права на безкоштовне та пільгове користування закладами освіти, культури, спорту, підпорядкованими відділу.

2.12. Вирішення питань встановлення плати за навчання та звільнення від неї в школах (центрах) естетичного виховання дітей громади відповідно до рішень органу місцевого самоврядування.

2.13. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких та спортивних процесів, доступності всіх видів культурно-освітніх, спортивних послуг та культурно-освітньої, спортивної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень відділу.

2.14. Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних місцевих програм.

2.15.Забезпечення реалізації державної політики захисту прав дітей.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів, культурних, молодіжних, спортивних закладах та подає пропозиції до виконавчого комітету ради громади щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, відповідних кадрів тощо.

2.2.2. Здійснює контроль за навчальними, культурними, молодіжними та спортивними закладами, які відносяться до повноважень відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних, культурних, молодіжних та спортивних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

2.2.4. Контролює дотримання підпорядкованими навчальними, культурними, молодіжними та спортивними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, культури, молоді та спорту, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу послуг, які надаються в закладах.

2.2.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної в підпорядкованих закладах.

2.2.6. Контролює відповідність статутних документів підпорядкованих закладів вимогам нормативно-правових документів.

2.2.7. Сприяє навчально-методичному забезпеченню підпорядкованих закладів.

2.2.8. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування підпорядкованих закладів, аналізує їх використання.

2.2.9. Контролює та аналізує використання підпорядкованими закладами коштів загального та спеціального фондів.

2.2.10. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню підпорядкованих закладів; уведенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками тощо.

2.2.11. Організовує підготовку підпорядкованих закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.2.12. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

2.2.13. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури та спорту в громаді (не рідше ніж один раз на рік) на офіційному веб-сайті селищної ради.

2.2.14. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури, молоді та спорту, впроваджує нові моделі організації культурної та спортивної діяльності.

2.2.15. Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради про відкриття позашкільних, навчальних, культурних, молодіжних та спортивних закладів тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

2.2.16. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підпорядкованих закладів.

2.2.17. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.2.18. Готує та подає на розгляд проєкти рішень Ладанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Ладанського селищного голови з питань розвитку освіти, культури, молоді та спорту.

2.2.19. Організовує наради з питань розвитку галузі освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту неповнолітніх громади, бере участь у розробленні відповідних програм.

2.2.20. Подає Ладанському селищному голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі освіти, культури, молоді та спорту громади і працівників відділу відзнаками селищної ради, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та спортивній діяльності.

2.2.21. Здійснює представництво інтересів Ладанської селищної ради, її виконавчого комітету та Ладанського селищного голови у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за дорученням Ладанського селищного голови в межах повноважень відділу.

2.2.22. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду в межах повноважень відділу.

2.2.23. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань та не суперечать чинному законодавству і основним завданням, визначеними цим Положенням.

У галузі освіти:

2.2.24. Готує проекти рішень про закріплення за закладами дошкільної освіти, закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

2.2.25. Організовує навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (у тому числі інклюзивне, індивідуальне) у закладах освіти.

2.2.26. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету ради щодо утворення вечірніх шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти.

2.2.27. Організовує нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.

2.2.28. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

2.2.29. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

2.2.30. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

2.2.31. Забезпечує функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

2.2.32. Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів, вихованців.

2.2.33. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.2.34. Формує замовлення на видання бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

2.2.35. Контролює організацію харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

2.2.36. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.37. Прогнозує потребу громади у педагогічних працівниках і спеціалістах для роботи у підпорядкованих закладах.

2.2.38. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України.

2.2.39. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

У галузі культури:

2.2.40. Створює умови для реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей, організації їх відпочинку та дозвілля, розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів, ремесл.

2.2.41. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.2.42. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

2.2.43. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.2.44. 3абезпечує охорону пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання, розвиток музейної справи в громаді.

2.2.45. Заохочує благодійницьку діяльність, спрямовану на розвиток культури громади.

У галузі молодіжної політики:

2.2.46. Забезпечує виконання державних, галузевих, міжгалузевих та регіональних, місцевих програм поліпшення становища молоді, заохочення материнства, дозвілля молоді.

2.2.47. Проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем молоді.

2.2.48. Проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя.

2.2.49. Сприяє розробленню та поширенню соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації стосовно питань молоді.

2.2.50. Сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг.

2.2.51. Залучає громадськість до соціальної роботи з молоддю.

2.2.52. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної

підприємницької діяльності.

2.2.53. Сприяє створенню, поширенню та діяльності дитячих і молодіжних клубів, об’єднань, товариств, організацій тощо, за інтересами, в тому числі, за місцем проживання, зміцненню їх матеріально-технічної бази.

2.2.54. Організовує та проводить заходи, спрямовані на підтримку обдарованої молоді.

У галузі фізичної культури та спорту:

2.2.55. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, спортивні змагання тощо, спрямовані на підвищення рівня занять фізичною культурою і спортом, вихованню патріотизму, здорового способу життя.

2.2.56. Приймає рішення про розвиток видів спорту, здійснює заходи щодо їхнього поширення на території громади, складає річний календарний план змагань, затверджує його у селищного голови.

2.2.57. Забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі і серед інвалідів, у спортивних закладах, установах громади незалежно від форми власності, а також у лікувальних закладах; проведення спартакіад, чемпіонатів, першостей, кубків, турнірів, у тому числі відкритих, з різних видів спорту.

2.2.58. Організовує здійснення контролю за ефективним використанням та технічним станом спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять фізичною культурою і спортом, площинних спортивних споруд.

2.2.59. Забезпечує підготовку та участь збірних команд громади та окремих спортсменів у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, відкритих турнірах окремих регіонів України, навчально-тренувальних зборах тощо.

2.2.60. Вивчає потребу у фахівцях з фізичної культури і спорту, забезпечує їх направлення на навчання у фізкультурні навчальні заклади, здійснює в установленому порядку їхній розподіл, направляє на підвищення кваліфікації спортивних працівників.

2.2.61. Нагороджує переможців змагань, турнірів тощо, заохочує в різних формах стимулювання, що не суперечать чинному законодавству, працівників і громадських активістів, колективи фізкультури, спортивні клуби незалежно від форми власності.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції відділу.

2.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому селищної ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

2.3.3. Залучати до організації та проведення освітніх, культурно-мистецьких, спортивних заходів спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому селищної ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької, освітньої, спортивної сфери.

2.3.4. Залучати до розроблення програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту громади та розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому селищної ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

2.3.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти і закладів культури, молоді та спорту всіх типів і форм власності.

2.3.6. Проводити колегії педагогічних працівників, у тому числі щороку серпневі, проводити семінари, наради керівників підпорядкованих закладів та установ освіти, культури та спорту з питань, що належать до його компетенції.

2.3.7. Вносити органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування підпорядкованих закладів та відділу, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої, культурної, молодіжної та спортивної галузей громади.

2.3.8. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

2.3.9. Контролювати надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

2.3.10. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі, які знаходяться на балансі відділу.

2.3.11. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

3.4. Виконавчий комітет Ладанської селищної ради зобов’язаний створити умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх приміщенням, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Ладанський селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі має бути не менше 5 років.

4.3. Начальник відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу.

4.3.2. Планує роботу відділу й аналізує стан виконання планів і програм.

4.3.3. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу.

4.3.4. Подає на затвердження Ладанському селищному голові пропозиції до проектів кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників відділу.

4.3.5. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів підвідомчих закладів освіти, культури, спорту за узгодженням з їх керівниками, приймає рішення про зміну структури, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.3.6. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

4.3.7. Подає пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підпорядкованих закладів відповідно до діючого законодавства.

4.3.8. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти, закладів культури, молоді і спорту.

4.3.9. Погоджує штатні розписи закладів і установ освіти, культури, молоді та спорту.

4.3.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками, про присвоєння їм почесних звань України.

4.3.11. Організовує з керівниками закладів освіти, культури, молоді та спорту підготовку закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.12. Організовує з керівниками підпорядкованих закладів проведення атестації бібліотечних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

 

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних Цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 

VI. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету громади, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VIII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

8.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними селищною радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбаченими чинним законодавством України.

8.2. Працівники відділу здійснюють розвиток освітньої, культурної галузей та інших гуманітарних напрямків діяльності структурних підрозділів, виконавчих органів та підпорядкованих установ, закладів селищної ради, взаємодіють у своїй роботі з працівниками цих органів.

8.3. Порядок взаємодії працівників відділу, що забезпечують розвиток гуманітарної сфери відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників.

 

IX. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності відділу, не допускається.

9.2. Положення про гуманітарний відділ селищної ради затверджується рішенням Ладанської селищної ради.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Ладанської селищної ради.